Chứng nhận EN 12720:2014 và DIN 688611:2011 (khả năng chống lại hóa chất)

Đăng bởi: admin, ngày 17/10/2019 11:47:47

Dầu Osmo (Top Oil) đjat chứng nhận EN 12720:2014 và DIN 688611:2011 (khả năng chống lại hóa chất). Hãy xem chi tiết chứng chỉ dưới đây.